Ücretsiz ilan Ver
Anasayfa
Üyelilk Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi BedavailanSitesi.com ile BedavailanSitesi.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanmasından itibaren akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: BedavailanSitesi.com
Üye: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetlerden, yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.
Kampanya: Hizmetin Sitede satışı işlemi ile ilgili süreçtir.
Kampanya Süresi: Ürünlerin Sitede satışa arz edildiği dönem.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, ürünlerin sitede satışı ve bu kapsamda BedavailanSitesi.com tarafından sunulacak hizmetlerin yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Üye, Sitede yer alan hizmetlerinden faydalanırken ve Sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.2 Üye, Siteye erişmek ve Sitede işbu Sözleşme kapsamında işlem yapmak amacıyla kullanacağı kullanıcı ismi ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliği ve saklanması ile ilgili tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlara istinaden BedavailanSitesi.com ,un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Üye, BedavailanSitesi.com 'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple BedavailanSitesi.com ,dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4.4 Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.5 Üye,BedavailanSitesi.com’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BedavailanSitesi.com  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin işbu Sözleşme hükümlerine veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BedavailanSitesi.com  doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.6 BedavailanSitesi.com'dan kaynaklanmayan herhangi bir teknik sebepten ve/veya üçüncü kişi eylem ve işlemlerinden Siteye ulaşılamaması halinde, Üye,BedavailanSitesi.com ,un sorumlu olmayacağını ve BedavailanSitesi.com ,dan herhangi hak, alacak ve zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. BedavailanSitesi.com 'un Hak ve Yükümlülükleri

5.1 BedavailanSitesi.com, Sitede ürünlerin Üyelere sunulması ve ürünlerin satışının gerçekleştirilmesinde alıcı ile satıcı arasında herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.

 5.2 BedavailanSitesi.com, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman hizmetlerde değişiklikler yapabilir. Yapılan bu değişiklikler ilgili Üyelerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, BedavailanSitesi.com  tarafından ilgili hizmetlerin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyelere duyurulur.

5.3 BedavailanSitesi.com,ya üyelik ve ilan vermek ücretsizdir. BedavailanSitesi.com istediği zaman, Sitede belirtmek suretiyle, hizmetleri ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Sitede bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Üyelere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6. Gizlilik Politikası

BedavailanSitesi.com, Sitede, Üyelerle ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin diğer sayfasında yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikasında belirtilen haller haricinde herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya şirket ile paylaşmayacağını veya bilgileri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları BedavailanSitesi.com  ait ve/veya BedavailanSitesi.com  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, BedavailanSitesi.com  telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez; aksi takdirde BedavailanSitesi.com ,nin doğacak tüm zararını ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

8. Sözleşme Değişiklikleri

BedavailanSitesi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BedavailanSitesi.com , işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BedavailanSitesi.com  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BedavailanSitesi.com ,den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BedavailanSitesi.com ,nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

11.1 Taraflar, işbu Sözleşmenin Üye tarafından ve/veya BedavailanSitesi.com  tarafından feshedilmedikçe, Taraflar arasında geçerli olacağını ve yürürlükte kalacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.2 BedavailanSitesi.com , Üyelerin işbu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle BedavailanSitesi.com ,nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

12. BedavailanSitesi.com  Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, BedavailanSitesi.com ,un kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; BedavailanSitesi.com ,u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Yürürlülük

İşbu sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üyelik Sözleşmesiyle veya BedavailanSitesi.com ,nin uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin:

E-posta: destek@BedavailanSitesi.com

  • Kurumsal
  • Hizmetlerimiz
  • Gizlilik ve Kullanım
Güvenli Alışverişin İpuçları
Alırken veya satarken nelere dikkat etmelisiniz?
Tıklayın, öğrenin!
ilanekle.net Facebook'ta
ilanekle.net'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından ilanekle.net hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.

Copyright 2017 © ilanekle.net Tüm Hakları Saklıdır...Domain